logo

Spis zagadnień

 1. Wymagane dokumenty do otrzymania pozwolenia na budowę
 2. Certyfikat energetyczny – dla kogo?
 3. Niezbędne dokumenty do wykonania projektu budowlanego

Warunkiem udanej inwestycji jest dokładna analiza uwarunkowań w jakich ma powstać obiekt budowlany.
Wszelkie wnioski i zlecenia geodezyjne,  należy opracować przy pomocy wykwalifikowanego Architekta, który uwzględni przyszłe założenia projektowe, wskaże właściwe rozwiązania oraz kolejność działań.

1. Wymagane dokumenty do otrzymania pozwolenia na budowę

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy zawiera określenie:

 • granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000 (w 2 egzemplarzach),
 • funkcji i sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu w formie opisowej i graficznej, nazwy inwestycji,
 • zapotrzebowania na wodę, energię i sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków oraz innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej oraz sposobu unieszkodliwiania odpadów,
 • charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji,
 • dane właścicieli działek sąsiednich oraz innych, w przypadku inwestycji mogącej naruszyć ich interes prawny bądź uciążliwych lub mogących pogorszyć stan środowiska,
 • ewentualnie inne.

Podstawa prawna

Art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.)

W celu uzyskania pozwolenia na budowę wymagane jest:

 • złożenie pisemnego wniosku w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • przedłożenie w/w ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • przedłożenie ostatecznej decyzji o lokalizacji drogi publicznej,
 • złożenie oświadczenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • przedłożenie 4 egzemplarzy projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi, oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane,
 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 46 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27.04. 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.),
 • decyzję zezwalającą na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej, zgodnie z art. 11 ust. 1-4 ustawy z dnia 03.02.1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj. z 2004r.Dz. U. Nr 121, poz. 1266 ze zm.),
 • zezwolenie na utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego.

Podstawa prawna

Art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity : Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118).

 

2. Certyfikat energetyczny – dla kogo?

Dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającego zbyciu lub wynajmowi powinna być ustalona, w formie świadectwa, jego charakterystyka energetyczna, określająca wielkość energii wyrażoną w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku.

Certyfikat energetyczny budynku – określa wartość energii zużywanej rzeczywiście lub szacowanej do spełnienia różnych potrzeb związanych ze znormalizowanym użytkowaniem budynku. Wartość ta obejmuje ilość energii niezbędnej do ogrzewania (c.o.), przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), chłodzenia, wentylacji oraz w przypadku obiektów użyteczności publicznej także oświetlenia.

Obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków wynika z przepisów Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Polska jest obowiązana do wprowadzenia przepisów niezbędnych do wykonania dyrektywy do 1 stycznia 2009 r. Transpozycji przepisów unijnych dokonano poprzez ustawę z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1373) oraz stosowne akty wykonawcze.

sfsdf

Od 1 stycznia 2009 r. świadectwa charakterystyki energetycznej są obowiązkowe dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającemu zbyciu lub najmowi, a także w przypadku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu budynku uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.

Przepisów tych nie stosuje się jedynie do budynków:

1. podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
2. używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
3. przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
4. niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;
5. przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/(m2orok);
6. mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
7. wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne 10 lat. W przypadku przeprowadzenia robót budowlanych, w wyniku których nastąpiła zmiana charakterystyki energetycznej zachodzi konieczność sporządzenia nowego świadectwa charakterystyki energetycznej.

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) inwestor jest obowiązany pozyskać świadectwo charakterystyki energetycznej budynku i dołączyć je do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wraz z innymi wymaganymi dokumentami.

 

3. Niezbędne dokumenty do wykonania projektu budowlanego

Dokumenty wymagane do wykonania projektu indywidualnego oraz do adaptacji projektu typowego domu jednorodzinnego w celu uzyskania pozwolenia na budowę:

 1. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 2. mapa do celów projektowych,
 3. warunki przyłączenia mediów:
  – energii elektrycznej,
  – wody i kanalizacji,
  – gazu ( wybór rodzaju ogrzewania ),
 4. wypis z rejestru gruntów
  wyrys, gdy na terenie działki znajdują się różne klasy gleby,
 5. ewentualne dodatkowe wymagania wynikające z wypisu z miejscowego planu zagospodarowania
  przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 6. ewentualnie cztery egzemplarze projektu typowego

 

Przygotujemy za Państwa:

 • wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy,
 • wniosek o wydanie opinii i decyzji archeologicznych i konserwatorskich,
 • wniosek o wydanie zgody na włączenie się do drogi publicznej,
 • wniosek o wyłączenie z produkcji rolnej dla I, II lub III klasy
 • wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.
Copyright © 2013 Arch-Bud Projektowanie - Architektoniczno-Budowlane Daniel Kozłowski